گروه مسکن: مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک سال 94 تا پایان فروردین ماه 95 همچنان اعتبار دارد.

ادامه مطلب: اعتبار آرم ترافیک94 تا پایان فروردین 95 →

هوای پایتخت ازابتدای سال تاكنون در شرایط بسیار مطلوب قرار داشته و در فروردین امسال 6 روز سالم و6 روز پاك در تهران ثبت شده است و در واقع تهران نسبت به سال گذشته شرایط مشابهی را سپری كرده اما تا روز 12 فروردین ماه دو روز بر تعداد روزهای هوای پاك نسبت به همین بازه زمانی در فروردین ۹۴ افزوده شده است

ادامه مطلب: سال نو تهران، «پاک» آغاز شد →

فرم ورود