اسپیسر جهت ایجاد فاصله بین میلگرد و قالب بتن است

غلاف استرند جهت روکش برای کابل استرند میباشد

 

فرم ورود