فوق روان کننده زود گیر بتن TC111B علاوه بر افزايش رواني بتن نقش به سزايي در تسريع زمان گيرش بتن و حصول مقاومت هاي اوليه و نهايي در زمان كوتاه تري دارد و اثرات سوء كاهش سريع دما روي بتن را از بين خواهد بررد برا اسرتانداردهاي ASTM C494 و ASTM C1017 مطابقت دارد1- اجراي بتن در سازه هاي فوق مسلح و مقاطع باريك و پرآرماتور
2- بتن ريزي در فواصل سرد سال، مناطق سردسير و جلوگيري از يخ زدن بتن
3- توليد قطعات پيش ساخته و بتن هاي پيش تنيده
4- اجراي بتن دال ها، پي ها، ستون ها، ديوارها، پل ها، سدها، كانال ها و …

 

1- افزايش رواني بتن )افزايش اسلامپ}
2- تسريع گيرش بتن و كاهش زمان بازنمودن قالبها و امكان بارگذاري سريع
3- جلوگيري از يخ زدگي بتن
4- سهولت پمپاژ و افزايش انسجام بتن
5- تسريع زمان بتن ريزي
6- با انواع تيپ سيمان سازگاري دارد
7- كاهش نفوذپذيري بتن
8- امكان كاهش آب اختلاط بتن
9- افزايش مقاومت بتن
10- امكان بتن ريزي با قالب هاي لغزنده
11- فاقد كلرايد و نيترات بوده و به آرماتورها و بتن آسيبي نمي رساند


1 درصد وزن سيمان مصرفي پيشنهاد مي شود براي مشخص شدن ميزان / 1 الي 5 / بسته به نوع مصالح و طرح اختلاط 6 دقيق مصرف، انجام تست هاي كارگاهي توصيه مي گردد.


1- مي تواند با تمام آب اختلاط بتن يا بخشي از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد
Water reduction (%)
Addition of superplasticizer by weight of cement
2- مي تواند به مخلوط آماده بتن اضافه و پس از اخرتلاط كامرل بره مردت 3 دقيقره، عمرل برتن ريرزي آاراز شرود
نمودار فوق مدت زمان كاهش اسرلامپ )كرارآيي( و گيررش اوليره برتن را برا ميرزان مصررف 1% وزن سريمان مصررفي
TC111B را در مقايسه با TC111A و TC111 در شرايط يكسان نشان مي دهد
نمررودار فرروق مقرردار مصرررف فشرراري TC111B را بررا ميررزان مصرررف 1%ر وزن سرريمان مصرررفي در مقايسرره با TC111A,TC111 در شرايط يكسان نشان مي دهد

 

 

حالت فيزيكي: مايع
رنگ: قهوه اي تيره
وزن مخصوص: 1/18 gr/cm3
PH=8
شرايط و مدت نگهداري: در بسته بندي اوليه و در بسته به دور از سرما و گرما به مدت يكسال
بسته بندي: در گالنهاي 21 و بشكه هاي 221 كيلوگرمي

در صورت تماس با پوست، با آب و صابون بشوئيد و در صورت تماس با چشم و يا با مخاط¬هاي تنفسي با آب گرم بشوييد و بلافاصله به پزشک مراجعه کنيد
نکات زيست محيطي:
مقادير اضافي را در آب و يا خاک نريزيد.

تمام محصولاتي که توسط شرکت مواد مهندسي بتن و ساختمان تيوا توليد و عرضه مي گردند مطابق با استانداردهاي بين المللي مي باشند.


فرم ورود