افزودنی ها بتن

فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن تیوا<br />

فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن تیوا<br />

ژل میکروسیلیکا تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا تیواشیمی

ژل میکروسیلیکا یا ژل میکروسیلیس مناسبترین افزودنی بتن جهت افزایش دوام بتن در مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران که در معرض شدید خوردگی شیمیایی هستند؛ می باشسد.

TC110Aروان كننده ديرگیر

روان كننده قوي بتن استت، با خاصتیت ديرگیركنندگي كه در بسیاري از پروژه هاي بزرگ و كوچك در فصتتول گرم ستتال و يا مناطق گرمستتیري و جنوبي كشتتور، جهت دستتتیابي به كارآيي مناستتب با كاهش 5 تا 21 درصتتدي آب مصتترفي مورداستتتفاده قرار ميگیرد. با استتتاندارد ASTM
ضد یخ بتن تیوا

ضد یخ بتن تیوا

گروت نرمال تیوا

گروت نرمال تیوا

گروت تک جزئی تیوا یک محصول آماده به مصرفی است که فقط با افزودن مقدار معینی آب، به ملاتی روان و بدون جمع شدگی تبدیل می گردد.

روان کننده نرمال TC 110

روان کننده قوی بتن است با خاصیت نرمال که در بسیاری از پروژه های
بزرگ و کوچک جهت دستیابی به کارائی مناسب با کاهش 5 تا 21
درصدی آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. با استاندارد ASTM C494 Tape A مطابقت دارد.