1

12 + 14 =

آدرس دفتر: میدان فردوسی – خیابان پارس –  پلاک ۸۷

تلفکس: ۰۲۱۶۶۷۵۷۹۹۳

کدپستی: ۱۱۳۱۹۶۳۳۳۵

ایمیل۱ : info@tivachem.com

ایمیل۲ : Tivachem.ir@gmail.com