صنایع شیمیایی تیوا


تولید کننده انواع چسب و رزین،مواد شیمیایی ساختمان

 

تجربه چند نسل ، در اختیار ماست
We have generations of experience